Et vingeklippet Vikingtidmuseum?

Kostnadskutt i det nye Vikingtidsmuseet vil ramme publikumstilbud og opplevelser hardt, men innsparingene av kuttene vil være helt minimale. Samtidig vil forsinkelsene medføre betydelig risiko for vikingskipene, viser en ny rapport.

Illustrasjon av fasen og mulig parkområde for det nye museet.

Rapporten ble overlevert til Kunnskapsdepartementet 2. juni, og konkluderer med at det i realiteten ikke lar seg gjøre å justere prosjektet så sent i prosessen. Store endringer i konseptet vil medføre omfattende omprosjekteringer, og man risikerer sitte igjen med et svært redusert museumsbygg uten å ha lykkes med innsparinger. Et prosjekt som holder kostnadsrammen, men som ikke gir god nytteverdi synes lite formålstjenlig. Rapporten er utarbeidet av Statsbygg og Universitetet i Oslo på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD). Bakgrunnen er at KD ønsker å redusere kostnadene for det nye museet.

Deler av museet kan bli råbygg

Rapporten vurderer flere drastiske kutt i kvaliteter og funksjoner for å redusere kostnadene. Fjerning av vinduer, laveste kvalitet på materialer på overflater og en restaurantløsning som erstattes med kiosk er noen av tiltakene som er vurdert. Et drastisk alternativ er å redusere museumsarealene for publikum og fjerne arealene avsatt for barn, unge og skole. Et annet alternativ foreslår at store deler av museet blir stående som ubenyttet råbygg. Hvor mye man vil spare på slike tiltak er imidlertid svært usikkert, i beste fall skyves en del kostnader inn i fremtiden og må finansieres på et senere tidspunkt.

Fire alternative løsninger

Rapporten vurderer fire alternative løsninger for prosjektet, og det er beregnet økonomiske gevinster ved kutt og forenklinger og gjort risikovurderinger med tanke på å nå de målene som politikerne har vedtatt for prosjektet. Analysene viser at det kun er det opprinnelige alternativet som fullt ut innfrir prosjektets målsetninger. Alle andre alternativer vil føre til forsinkelser i prosjektet, og medføre at mål om bevaring av samlingen på en museumsfaglig forsvarlig måte, utfordres. Planene for attraktive og aktuelle publikumsopplevelser blir også dramatisk redusert eller kansellert.

Hensikten med det nye museet er å sikre befolkningen og kommende generasjoner tilgang til kulturhistorisk kunnskap om og forståelse av vikingtiden. Målet er å sikre uerstattelige kulturhistoriske gjenstander for ettertiden samtidig som publikum skal få oppleve kulturarven. Et nytt museumsbygg er i seg selv det viktigste sikringstiltaket.

Vikingtidsmuseets samfunnsverdi

Et redusert museumsbygg vil få store konsekvenser for publikumstilbudet og påvirke ambisjonene om å skape et verdensledende forskningsmuseum knyttet til vikingtid.

Bevaringen av Norges kanskje viktigste kulturarv har en høy samfunnsverdi i seg selv, og enhver forsinkelse i prosjekter har negativ innvirkning på dette. Vikingskipshuset har i mange år vært Norges suverent mest besøkte museum og har slitt med stor underkapasitet. En utsettelse av åpningen vil innebære tapte inntekter for staten i størrelsesorden 100 mill. kr. i året.

Når et nytt museum åpner med forventet økning i besøkstall, vil Vikingtidsmuseet ha god innvirkning på reiselivsnæringen i Norge og være en drivkraft for Oslos turisme og kulturopplevelser. En ny verdensattraksjon om vikingtiden vil også ha betydning for merkevaren Norge.

Les mer

Publisert 10. juni 2022 11:28 - Sist endret 10. juni 2022 14:44