UiOs appell til Regjeringen: ikke utsett byggeprosjektet

Det haster med å sikre vikingskipsgravene for framtiden. 17. juni sendte ledelsen ved Universitetet i Oslo og Kulturhistorisk museum en appell til Regjeringen der de innstendig ber om at prosjektet ikke stopper opp.

Illustrasjonstegning av en bygning.

Foto: AART architects.

Les appellen fra UiO-rektor Svein Stølen, Kulturhistorisk museums styreleder Ellen Horn og museumsdirektør Håkon Glørstad:

Det haster med å sikre vikingskipsgravene for framtiden. Nytt museumsbygg med gode sikringstiltak er en forutsetning for å lykkes med dette. Prosjektet er allerede mange år på overtid og stopp i byggeprosjektet er derfor kritisk. Omstendighetene for prosjektet er alvorlige:

  • Vikingskipshuset er stengt for publikum og kan ikke gjenåpnes som museum. Gjenstandene forberedes for byggeprosess og flytting. De er nå for en periode mer utsatt for ødeleggelser enn tidligere. Dette er en kalkulert risiko for å skape bedre bevaringsforhold i framtiden. Det haster med å få samlingen inn i nytt museum.
  • Prosjektet har kommet altfor for langt for at det er mulig å gjøre store innsparinger. Forsinkelser spiser av midlene avsatt til bygging. Nedsatt funksjonalitet på grunn av kutt vil undergrave inntjeningsgrunnlaget for museet. Store endringer av prosjektet vil medføre bortfall av gavefinansiering, i alt 200 mill. Universitets investeringer risikerer å gå tapt.
  • UiO har investert store summer i sikringsarbeid og planlegging av museet, og har skaffet ekstern privat finansiering til utstillinger og formidlingsløsninger for til sammen 300 mill. kr. for å skape gode publikumsopplevelser som kommer hele samfunnet til gode.

I forhandlingen om revidert nasjonalbudsjett er regjeringspartiene og SV enige om følgende verbalforslag:

"Partiene viser til at byggingen av Vikingtidsmuseet er avgjørende for å ta vare på noe av vår viktigste kulturarv, vikingskipene. Slik det er i dag så brytes skipene ned og treverket sprekker opp. De kan kun sikres i et nytt bygg. Det er behov for at det utarbeides nye kostnads- og styringsrammer, men partiene mener dette må skje uten at det oppstår unødvendige forsinkelser i prosjektet."

Vi er enig i at det må utarbeides nye sikre kostnads- og styringsrammer for å sikre forutsigbare rammer for ferdigstillelse. Men for å unngå forsinkelser og skader på skip og gjenstander, må grunnarbeidene startes opp mens nye rammer fastsettes. Igangsetting av gravearbeider og etablering av byggeplass er arbeid som uansett må gjennomføres og som ikke vil låse endelig utforming av prosjektet.

Oppstart med grunnarbeidene vil i realiteten ikke legge føringer på fastsettelsen av realistisk kostnadsramme for prosjektet. Dersom man ikke er klar til å fatte endelig konseptvalg nå, er det likevel viktig å komme i gang med grunn- og tomtearbeider for å unngå videre forsinkelser. Disse kan gjennomføres innenfor de bevilgningene som allerede er gitt.

Publisert 20. juni 2022 13:51 - Sist endret 20. juni 2022 13:51